FrontPage > .NetFramework > System.Data.OleDb

.NET Framework Data Provider for OLE DB

「OLE DB経由」でデータベースへ接続するための.NET用のFramework

機能インターフェースOLEDB.NETクラス
ConnectionIDbConnectionOleDbConnection
CommandIDbCommandOleDbCommand
DataAdaperDbDataAdapter,IDbDataAdapterOleDbDataAdapter
DataReaderIDataReader,IDataRecordOleDbDataReader
CommandBuilderComponentOleDbCommandBuilder

メモ


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2009-01-28 (水) 01:58:26